اشعار

 

بسمه تعالی توسل و استغاثه به ولی الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف  

   ولی  اعظم  ای  لطف   الهی                      پناه   آورده  کویت  بی  پناهی     مسیحای   زمان   موعود امت                     نجات   مسلمین  از هر  تباهی    تو باب  رحمت تشریع وتکوین                     تو  مجرای  فیوض  لا  تناهی    نجاتی  گوشه چشمی  و جذبی                     به   در بند  ملاهی و   مناهی     اگر  من  بنده   خوبی   نبودم                     رئوفی  جز کرامت  را نخواهی    بحق  جده ات زهرای  مظلوم                     به جانبازان،اسیران ،کن نگاهی     بحق   شاهدان   مشهد  عشق                       شهیدان   حافظ   دین     الهی     حسین  وعاشقان  شمع   ایثار                       به   آل الله   خیل    بی پناهی     امام  و امت   محنت   کشیده                      گرفتاران   طغیان    و  سیاهی      شفقت کن  به  مظلومان  عالم                    زبن  برکن  نظام  سلطه خواهی    همه  مستضعفین   در انتظارند                   جهان  را  پر کن از عدل  الهی    به  نیروی  رهایی بخش اسلام                      بهرجا رهبری کن  تکیه گاهی    به  حق  مادران  داغ     دیده                      یتیمان    بسیجی   و    سپاهی    عزیز مصر، بنگر حال  ما  را                      تصدق کن  دعا یی  صبحگاهی     ز عهد بندگی  شرمنده ام   من                       تو رأفت کن شفاعت  بر گناهی       اگر  باب اللهم  از  در    براند                      خدا یا   جز در تو  کو    پناهی     به ما گفتی که سائل را مرنجان                     به فضل  و رحمتت باشد گواهی      رضایت  هم  صلاح   بندگانت                       اگر  با شد عنایت  کن  نجاحی     به حاجتمند گو باطن نگر باش                   که لطف و قهر حق دارد صلاحی                    ------------------------------------------------------------------------------------                   ------------------------------------------------------------------------------------                                          اشاره به برخی جنایات  پهلوی در سال 1342                                               حق ز اهل حق به اصلاحات حق پیمان گرفت                 این هدف را ذات حق در جمله ادیان گرفت   بهترین  اصلاح  را  شرع مبین  فرموده است                 راه اصلاح و عدالت  باید  از  قرآن  گرفت   خالقیت  تربیت  از رب اعلی  ممکن     است                 عقل گوید این دورا ازغیر حق نتوان گرفت   عالم قرآن  امام و حاکم شرع است   و    بس                  میگسار  بی  دیانت  کی ره  عرفان  گرفت   دین ، عدالت ، عفت و حریت و علم و  کمال                  بر جهان بخشید ودنیا یک سروسامان گرفت   مرتجع شخصیست برگردد سوی کفر و فساد                   شاهد از  فیضیه و  سوزاندن   قرآن  گرفت   حبس  مردان  سیاسی  و رجال علم  و   دین                  شاهد دیگر برای  ظلم و بر   طغیان   گرفت   در قم  و شیراز و تهران  مسلمین  بی  دفاع                  با مسلسل  کشتن مرد و زن و طفلان  گرفت   بچه ها بی سرپرست و خانه ها بر چیده  شد                  شاهدی   بر رافت  سازنده      ایران   گرفت   حبس وزجر مصلحان، آزادی مفسد زچیست                  شخص حقگو راه گور ویا  ره زندان  گرفت   انحطاط  فکر  سیاس  است  سر  این   عمل                  این  رویه  طرح   استعمار را  آسان   گرفت    عده ای  دنیا  پرست   و  متکی  بر   اجنبی                  رانده  شد از ملت  دانا  ره   عصیان   گرفت   مجری  برنامه  بیگانه   از بهر  حفظ   خود                  جمله ی آزادگان در گور و یا  زندان   گرفت   در مناسب ، هم  اراده  هم  لیاقت  لغو  کرد                  چاکران مستبد   جای   وطن  خواهان  گرفت   از  تمدن  بی  تدین   در  بلاد  و  در   قراء                  رونق بازار دشمن  ضعف  بر  ایران  گرفت   مرد روشن حامی  قرآن  و هم مذهب   بود                  نی برای محو  دین  دست  هوسبازان   گرفت   در امور  عالیه  مردان عالی  لازم   است                    از تدابیر  ضعیفان   کارها    نقصان   گرفت   گر تساوی  ، عادلانه ، عاقلانه  ،   طالبی                     در شریعت دان کزو هر دردهادرمان  گرفت   شدتساوی پیش قانون فرض برهرمردوزن                   هر کسی با حکمتی از ذات حق فرمان  گرفت   هر کسی را طبق حکمت مصلحت حقی بود                  ترک حدرا درحقوق هر جاهل ونادان   گرفت   این  تساوی  هوس  آمیز زن ، بی  بند وبار                  وحدت و همکاری و خوشبختی انسان   گرفت   اجتماعات  صغیر   خانواده  شد     خراب                    مملکت هم بالنتیجه  درد  بی  درمان    گرفت   با زوال دین زملت ، معدلت  از     اولیا ء                   با عقوق  اهل و عیال  آسایش  دهقان    گرفت    رشد خانه ، رشد اولاد حق زن ورکن حیات                  مرتجع این رکن هم  با عفت از نسوان  گرفت   مالک  بدکار  وظالم    سالها   بیداد     کرد                  اتکا  بر دولت  بی  رحم  و  بی  ایمان   گرفت   مال  و ناموس  رعیت  برد  ظالم بس نکرد                  کارهای زشت از ایشان رونق وطغیان   گرفت   اهل علم ودین مخالف باچنین بد کارها ست                   شک ندارد ملت ودین ضعفها   زیشان   گرفت   لیک  باید انقلاب  از بن  کند   نخل   فساد                    محترم  دارد  شریعت ، نقشه از قرآن   گرفت   زارع بد بخت  بهر چند متری خاک  شوم                    دین و عفت داد وانگه  ظلم با  طغیان    گرفت   عدل  اسلامی  بباید  تا  کند اصلاح     کل                   نی بجای  مالکی  ظالم  دوصد چندان    گرفت   گر  نماینده  برای  کار ملت   لازم   است                    عاقلی   باید   امین   و  مومن  قرآن     گرفت   متکی بر مستبد ، اهل تملق، خائن   است                     اجنبی خواهی ، نباید  کرسی   ایران     گرفت   ای مسلمان وطن خواه، دشمن دین و وطن                   اختیار مال و  جان و  ملت  و  ایمان     گرفت   کرسی مجلس،وکالت، حق طلق ملت است                   با خبر شو  حق تو  اهریمن  دوران      گرفت   مومن  قران  وکیلش  مومن  قرآن     بود                    نی کسی که مومن هرکفروهرشیطان    گرفت   حامی دین و وطن  مردان با دینند و  بس                    ملک و دین باید زچنگ ظالم و رندن    گرفت   ای مسلمان همتی، رحمی به خود،اولادخود                 سیل جمله هستیت  از بیخ  و از بنیان   گرفت   همصدا با  پیشوایان  باش  در قول و عمل                   قائدان  دین   را   بنگر  ره    زندان    گرفت   زندگی ننگ است در چنگال ظلم  و اجنبی                  افتخار مرگ را در راه حق   مردان     گرفت        ناصحا بس کن حقایق  گفتنت  آزاد نیست                   ای ولی عصر،  بنگر مملکت  خفقان    گرفت                  ---------------------------------------------      -------------------------                                                       -------------                                                                 استغاثه به حضرت ولی عصر (عج) در سال 1342   صاحب عصر وزمان الغوث یابن العسکری   منجی   مستضعفان  الغوث  یابن  العسکری   ای سلیمان زمان  از دست  صد بیداد  داد             ای  بدستت  کاخهای  اهرمن  بر باد  باد   ای ولی حق ، قدرقدرت قضا فرمان برت               حزن ها ازحزن توای ازتو هردلشاد شاد   ای  کلیم عصر، عیسی دم ، محمد  سیرتا               انبیا را  وارث و در دست  تو  میعاد عاد   وارث عرش ولایت  از نیاکان     بزرگ               بهر  آزادی  تو را  آزادگان   آزاد    زاد   ذخر  ایام  ازل  از  بهر  اصلاح      ابد                درس  حریت   خدای عالمینت   یاد   داد   رهبرا ،  ملت پناها ،  امت  اسلام   بین                 مسلمین را مفسدین بر دست هر بیداد داد   بهرجمع مال ومنصب عده ای مست غرور            چاکران  اجنبی  اعلان    استبداد      داد   صاحب عصر وزمان الغوث یابن العسکری   منجی   مستضعفان  الغوث  یابن  العسکری   شد گلستان شریعت  از جفای  خار خوار                شهد آسایش  برد  با زهر استعمار   مار   اسم  آزادی   ز ملت  رسم  آزادی گرفت               اختناق طلق  سازد  سهم  هر بیدار     دار   مرد روشنفکرو آزاد است در زندان ظلم                هروطنخواه غیوراز زندگی  بیزار و زار   خائنان   ملک  و   ملت   اولیاء     ملتند                دست استعمارداده است دست هربدکارکار   حامیان دین و قانون  زیر  استبداد  شوم                ای دوصدلعنت به استبدادواین افکار وکار   امت  اسلام را  در یاب  ای  فلک نجات                دشمنان  دین و ملت  بر  فراز  دار    دار   مستغیث از آستان خدمت وی سر متاب                 چشم  امیدی به  لطف چشم عالمدار    دار   صاحب عصر وزمان الغوث یابن العسکری   منجی   مستضعفان  الغوث  یابن  العسکری  

/ 0 نظر / 39 بازدید